23 Nisan 2018 Pazartesi

Bitirme Ödevi Hazırlama Esasları

30184 defa okundu

   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ

HAZIRLAMA ESASLARI

 

1. GİRİŞ

Bu kılavuzun amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanacak bitirme ödevlerinin yazımında standardizasyonu sağlamak amacıyla zorunlu olarak uyulacak kuralların tanıtılmasıdır.

 

2. BİTİRME ÖDEVİNİN HAZIRLANMASI

2.1. Başlık

Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır. Örneğin “Su Ürünleri İşleme Teknolojisi”, bu konu çok geniş bir alanı kapsadığı için çalışma hakkında yeterli fikir veremeyen genel bir başlıktır. “Su Ürünlerinin İşlenmesinde Yoğun Olarak Kullanılan Dumanlama Teknolojisi Hakkında Bir Çalışma” ise gereksiz kelimeler içerdiği için karmaşık bir başlıktır. “Su Ürünlerinde Dumanlama Teknolojisi” konuyu tanıtmak için yeterli ve anlaşılır bir başlıktır.

2.2. Önsöz ve Teşekkür

Önsöz, uzun bir çalışmayı tamamlayan kişinin bitirme ödevinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. Ayrıca bu bölümde, çalışma sırasında bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

2.3. Özet

Özetin amacı, okuyucunun konu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Özetin ilk paragrafında konu tanıtılmalıdır. Diğer paragraflarda çalışmanın kapsamı ve amaçları adım adım anlatılmalı, kullanılan yöntemler kısaca tanıtılmalı ve ana sonuçlar verilmelidir.

Özet, bitmiş bir çalışmayı anlattığından geniş geçmiş zaman kipinde yazılmalı, anlatım, ‘yapılmıştır, tamamlanmıştır’ gibi edilgen yapıda olmalıdır.

2.4. Bitirme Ödevi Metni

2.4.1. Giriş Bölümü

Giriş bölümü, okuyucunun ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan ödevi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da kısaca anlatmalıdır. Konunun seçiliş sebebi ve konunun neden önemli olduğu, giriş bölümünde iyi bir şekilde vurgulanmalıdır.

2.4.2. Diğer Bölümler

Girişte ana hatlarıyla tanıtılan çalışma, girişten sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Çalışma deneysel ağırlıklı ise yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar çizelgeler halinde verilerek, sonuçların değerlendirilmesi kolaylaştırılmalıdır. Deneysel olmayan ödev çalışmalarında da özel durumlar haricinde mutlaka bir “Uygulama” bölümü olmalıdır.

2.4.3. Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, ödevden elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümün yapısı şöyle olmalıdır: Ödev konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir. Elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. Deneysel çalışmalarda, farklı deney/deneme sonuçlarının değerlendirilmesinden elde edilen ana sonuçlar anlatılmalı, mümkünse bu sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır. Bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve eksik yönleri anlatılmalı ve ileriye yönelik çalışmalar için, varsa öneriler belirtilmelidir.

3.GENELBİÇİMVEYAZIMPLANI

3.1.Kullanılacak KâğıdınÖzelliği

Bitirme ödeviyazımındakullanılacakkağıtlarA4standardında(21,00x29,50 cm)vebirincihamur beyazkağıtolmalıdır.

3.2.YazıÖzelliği

Bitirme ödevi, bilgisayar ortamında gelişmişbir kelime-işlem programıyla (Windows Microsoft Word) yazılmalıdır. Yazı tipi tımesnew roman karakteriyle, yazı büyüklüğü 12 punto olarak seçilmelidir. Ancak genişve/veya uzun çizelgelerin tek sayfaya sığdırılması durumunda 8(sekiz) veya 9 (dokuz) punto kullanılabilir. Bitirme ödevi, kâğıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalı, noktalama işaretlerindensonrabirkarakterboşlukbırakılmalıdır.Virgülvenoktadan öncearaverilmemelidir.

 

3.3.KenarBoşluklarıveSayfaDüzeni

Yazımdahersayfanınsolkenarında4(dört)cmaltveüstkenarlarda3(üç)cm sağkenarındaise2.5 (ikibuçuk )cmboşlukbırakılmalıdır (Şekil1).

 

3.4.YazımPlanı

 

Bitirme ödevleri belirlenmiş bir konunun laboratuar ortamında araştırılması ve bu sonuçların sunulması şeklinde hazırlanabileceği gibi sadece konu hakkında yapılmış olan yayınların derlenmesi şeklinde de hazırlanabilir. Ana Bölümler 1., 2., 3., 4. ve alt bölüm başlıkları 1.1., 1.1.1. ve 1.1.1.1. gibi) düzenlenmedir. Yazım planı, Çizelge 1'de verilen genel biçime uygun olmalıdır.

 

3.5.Anlatım

 

Bitirme ödevi kolay anlaşılır bir Türkçe ve yazım kurallarına uygunbilimsel bir dille yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. İntihalden kaçınılmalı, bunun bir bilimsel etik suçolduğu bilinmelive alıntıların tümüiçin kaynak gösterilmelidir.

Çizelge 1. Araştırmaya ve Derlemeye yönelik ödev yazım planı

 

ARAŞTIRMA

DERLEME

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

İÇİNDEKİLER

ÖZET

ABSTRACT

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. KAYNAK ÖZETLERİ (Bu bölüm konuyla ilgili önceki çalışmaların özetlendiği kısımdır)

3. MATERYAL VE METOT

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

5.  TARTIŞMA VE SONUÇ

6. KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ

DIŞ KAPAK

İÇ KAPAK

İÇİNDEKİLER

ÖZET

ABSTRACT

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. LİTERATÜR BİLGİSİ (Bu bölümler konuya göre alt başlıklar halinde detaylandırılabilir. Ana başlık ve alt başlıkların seçimi konuya ve danışmanın önerilerine göre değişebilir).

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

4. KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ

3.6.SatırAralıkları

Anayazımda1,5(birbuçuk)tamsatır aralığıkullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamalarıilealıntılar,dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımındaise1(bir)satır aralıkkullanılmalıdır. Anabaşlıklar,bölümbaşlıklarıvealtbölüm başlıklarıilebunlarıizleyenilkparagrafarasındakullanılanaralığagöreilavebir aralık; bir alt bölümün son satırı ile bir sonrakialtbölümbaşlığıarasında da kullanılan aralığagöre,ilavebir aralıkboşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarısayfanınsoluna dayalı olmalı vemetin içerisinde yer alan paragraflar arasında bir aralık bırakılmalıdır. Bölümler daimayenibirsayfaile başlamalıdır.

3.7.SayfalarınNumaralanması

Sayfanumaralarısayfaaltındaortakısmayazılmalıiçkapakdışındatüm sayfalarnumaralanmalıdır. Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekilervevarsa Şekiller Dizini, ÇizelgelerDizini,SimgelerveKısaltmalarDizinigibiBitime Ödeviönsayfaları“i,ii,iii, iv,v,vii ...”şeklindeküçükharfRomen rakamlarıilenumaralanmalıdır. Girişbölümü ilebaşlayanBitime Ödevimetni ise”1,2,3,4”şeklindenumaralanmalıdır. Sayfanumaralarınınyanınaparantez veyaçizgigibiişaretlerkonulmamalıdır.

3.8 İçindekiler, Şekiller, Tablolar ve Semboller/Kısaltmalar Listesinin Yazımı

İçindekiler listesi EK 1’deki formata uygun olarak yazılmalıdır. Bu amaçla iki sütun ve istenilen sayıda satırdan oluşan bir Word tablosundan yararlanılabilir.

Şekiller listesi, ayrı bir sayfadan başlamak üzere EK 2’de verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu liste oluşturulmalıdır. İlk sayfada Şekiller Listesi başlığı olmalı, eğer bir sayfadan uzunsa ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Şekillerin başlığı, şekil sıra numarası verildikten sonra adı yazılmak üzere şeklin altına yazılır. Genel kural önce şekilden bahsedilmesi ve sonra verilmesidir.

Çizelgeler listesi EK 2’ deki gibi hazırlanmalı,  ilk sayfada Çizelgeler Listesi başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise diğer ikinci sayfalara başlık yazılmamalıdır. Önce çizelgeye değinilip sonra çizelgenin verilmesi kuralına uyulması gerekir.

3.9 Kaynakların yazımı

Metin içerisinde ve metin sonunda kaynak gösterimleri aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Örnek;

  • Kaynak cümle içinde kullanılıyorsa;

...Holt (1963)’ün önerdiği......; Reis ve Pawson (1992)’ye göre …; Fischer ve ark.(1987)’ nın bildirişlerine göre…….

  • Cümle sonunda ise,

...........gibi faktörler populasyonu etkilemiştir (Holt, 1963).; ……. yöntemleri uygulanır (Reis ve Pawson, 1992).    ;…………olduğunu belirtmişlerdir (Fischer ve ark.1987).

  • Birden çok kaynağın kullanılması halinde;
  • Metin içinde kaynakların her birisi yukarıdaki gibi verilmeli ve virgülle ayrılmalı,
  • Metin sonunda ise noktalı virgülle ayrılmalıdır.
  • Metin içinde şekil ve tablolar bir kaynaktan aynen alınmışsatablo ve şekil başlığı sonunda bu kaynak mutlaka verilmelidir.
  • Metin sonunda yararlanılan tüm kaynaklar, “Kaynaklar” bölümünde alfabetik sıraya göre verilmelidir. Bu sırada uyulması gereken kural, kaynaktaki şekliyle (sırasına göre) yazar (lar) ın soyadı, virgül ad (lar) nın baş harfi nokta, virgül, yılı nokta, yayının adı nokta, yayınlandığı yer, sayfa sayısı, yayın yeri (İl) şeklindedir (Ek 3).
  • Ayni yazar (ların) ayni yılda yayınları varsa, yayının adı alfabetik sıraya göre dikkate alınır, örneğin ilkine Düzgüneş, 1988a, diğerine Düzgüneş1988b yazılır.
  • Yazarı olmayan yazılar için Anon. kısaltmasıkullanılmalıdır (EK 3).

 

Kaynaklar aşağıdaki genel kurallara uygun olarak yazılmalıdır.

 

a)Eserin bütününden yararlanılmış ise:

Gökoğlu, N., 2002. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Su Vakfı Yayınları., ISBN: 975-9703-48-3. 157 s. İstanbul,

 

b)Bir periyodikten yararlanılmışsa:

Gün, H., N. Gökoğlu, C. Varlık, 1994. Alabalık (Onchorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Marinatında Olgunlaşma Süresinin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1/2: 137–144.

 

d)Kongre bildirileri:

İzci, L., Günlü, A., Bilgin, Ş., 2008. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın değerlendirme şekilleri. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu Özet Kitabı 14-16 Ekim Isparta. 103 s.

 

3.10. Bitirme Ödevi İç ve Dış Kapağı

 

Bitime ödevleri, Ek 4’te verilen formata uygun olarak hazırlanan dış ve iç kapaklar ile ciltlenmelidir. Ciltlenme işlemleri Danışmanın biçimsel incelemesinden sonra yapılmalıdır.

EK 1

 

 

 İÇİNDEKİLER

 

 

 

Sayfa No

ÖZET ………………………………………………………………………………

i

ABSTRACT …………………………………………………………………………

ii

TEŞEKKÜR  ……………………………………………………………………....

iii

ÇİZELGE LİSTESİ…………………………………………………………………

iv

ŞEKİLLER LİSTESİ            ……………………………………………………………….

v

KISALTMALAR LİSTESİ …………………………………………………………

vi

l. GİRİŞ ……………………………………………………………………………..

1

2. KAYNAK BİLGİSİ ……..…………………………………………………….....

10

l. l. …………………………………………………………………………….

12

l.1.1 …………………………………………………………………………..

13

3. MATERYAL VE METOT ……………………………………………………….

15

3.1. ………………………………………………………………………..….

17

3.2 …………………………………………………………………………….

24

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ……………………………………………

36

4.1. ………………………………………………………………………..….

40

4.2 …………………………………………………………………………….

70

5. TARTIŞMA VE SONUÇ …………………………………………………………

85

6. KAYNAKLAR …………………………………………………………………..

120

ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………

128

 

 

 

EK 2

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ

 

 

 

 

 

Sayfa No

Şekil

1.

Bir fanyalı ağ kesiti………………………………………………...........

3

Şekil

18.

40  mm kare gözlü ağla seçicilik eğrisi…………………………………

48

 

 

 

 

 

Şeklin Yazım Tarzı: Şekil başlığı şekil altına yazılır

 

 

 

 

  

 

 

ÇİZELGELER LİSTESİ

 

 

 

 

 

Sayfa No

Çizelge

1.

Muğla İline bağlı balıkçı teknelerinin özellikleri……………………

5

Çizelge

16.

Çalışmada kullanılan ağ çeşitleri……………………………………

16

 

 

 

 

 

Çizelgelerin Yazım Şekli: Çizelgenin adı çerçeve üzerine yazılır. 

 

    

  Çizelge 2. Çarşıbaşı Balıkçı Limanına Kayıtlı teknelerde kullanılan av araçlarının

                        niteliklerine göre dağılımı      

 

 

AV ARAÇLARI

NİTELİKLERİ

MİKTARI

Trol ağı

Ağız açıklığı 15 m, yüksekliği 4 m

2

Direç

3,0x0,5 m

180

 

 

 

EK 3

 

 

KAYNAKLAR

 

Anon., 2002. 2001 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri. DİE. Yay. No: 4250. 36 s. Başbakanlık Basımevi. Ankara.

 

Düzgüneş, E., 1988a. Mogan Gölü Hidrografik Özellikleri. TR. J. Zool. 24(2) 441-445.

 

Düzgüneş, E., 1988b. Mortalite Oranlarının Hesaplanması. Ders Notları. KTÜ Deniz Bilimleri Fak. Bal. Tek. Müh. Böl. 75 s. Trabzon.

 

Fischer, W., Schneider, M., Bauchot, M. L. 1987. Mediterranee et Mer Noire. FAO.252 s. Rome.

 

Gün, H., Gökoğlu, N., Varlık, C., 1994. Alabalık (Onchorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Marinatında Olgunlaşma Süresinin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1/2: 137–144.

 

Holt, S. J., 1963. A Method for Determining Gear Selectivity and Its Application. ICNAF. Spec. Publ. No:5.

 

Reis, E., Pawson, M.G., 1993. Gill Net Selectivity. Gear Selectivity Symposium. Manila.

 

Ünlüsayın, M., Kaleli, S., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2005, Activities of Antioxidant Enzymes in Rats Fed by Hot Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). International Journal of Food Science & Technology, 40, 717-722.

 

 

 

    

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi Binası Kat:1 Doğu Yerleşkesi 32260, Isparta

Tel : +90 246 211 86 61

Fax : +90 246 211 86 97

E-posta : esuf@sdu.edu.tr